foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lubogoszcz

to nasze

miejsce na ziemi

to nasz zakątek

to nasza miejscowość

     Podczas zebrania wiejskiego rozdysponowano środki z funduszu sołeckiego.

 

 

 

 

 

 

                                       Załącznik do Uchwały nr 2/2011Zebrania Wiejskiego

                                                  Sołectwa Lubogoszcz nr 1/2011

                                                            z dnia 14-09-2011

Sołectwo Lubogoszcz

Gmina Maszewo

                                                                        Wójt   Gminy Maszewo

                                   WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,poz. 420) oraz uchwały Rady Gminy Maszewo Nr IV/16/11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki ? zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

   1.Zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów festynowych             - 1000,00

   2.Zakup materiałów na wykonanie bramek na boisku do piłki nożnej    - 2000,00

   3.Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej                                 - 2000,00

   4.Wymiana okna w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (kuchnia)            - 1000,00

   5.Wyposażenie sali wiejskiej (naczynia)                                             - 1000,00

   6.Przygotowanie miejsca pod plac zabaw                                           - 2873,00

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania 9873,00

 

Uzasadnienie : 

Zakup w/w materiałów korzystnie wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości i zwiększenie aktywności mieszkańców podczas wykonywania prac społecznych na rzecz miejscowości. Szacunkowy wkład mieszkańców w realizację wniosku ok. 5000,00 zł (roboczogodziny i użycie sprzętu własnego).

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 14-09-2011

(uchwała zebrania wiejskiego w załączeniu)

                                                                                                                                 Sołtys